Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvuru Koşulları

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvurular sistem üzerinden yeterliliğe göre yetki belge numarası ve grup numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar, idareler ve firmalar YAMBİS sistemi üzerinden vergi numarası ile görüntülemeyi yapabilmektedir.

Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,B1,C,C1,D,D1,E,E1,F,F1,G,G1,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halk Bankasının, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesinin 118 kodlu Hesabına başvurulan gruba ait bedelin yatırılması gerekmektedir. İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir. Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir. Bedeli yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur. Ayrıca İl Müdürlüklerine şahsen ya da telefon ile yapılan başvuru ile de Referans numarası verilebilmektedir.

Bakanlığımızca belirlenen güncel ücretlerin bulunduğu tabloyu görmek için buraya tıklayınız.

 Tüm başvuru evrakları ve dekontlar kapalı zarf içerisinde  evrak kayıt birimine teslim edilecek olup tarafımızdan evrak kontrolü yapılmayacaktır. Varsa eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilerek başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurudaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermesi istenecektir. Giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Tebligatlar beyan edilen Cep numarası ve KEP adresine yapılır.

Vekaleten başvuru yapılması halinde vekaletnamede “Yapı müteahhitliği yetki belge numarası başvurusu yapabilir.” ibaresi zorunludur. (Vekaleten başvurularda vekalet evraklara eklenecektir.) Tüzel kişileri temsile yetkililerin vekil aracılığıyla başvurusu kabul edilmemektedir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonuna tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

Müteahhitlik Yetki Belge Numarası sorgulamak için tıklayın.

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler

  • Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi

Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır ve Yetki Belge Numarası sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere verilir.

– (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için)

1- Başvuru dilekçesi.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .

3- Geçici Müteahhitliğe İlişkin Bilgilendirme Formu

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

6- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur. Vekaletnamenin aslı evraklar arasında bulunacaktır.

7- Dekont (asıl nüsha). Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

Ayrıca aşağıda sayılan kurumların;

  • .Bir ticari işletme işleten vakıflara, derneklere ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar
  • İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler,
  • Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatifleri için,

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvuru yapması halinde kat ve m2 sınırlaması kalkmakla beraber ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

8- Başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge,

9- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

10- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

  • H GRUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GERÇEK KİŞİ H GRUBU:

– Başvuru dilekçesi;
  Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı, olmayanlar 2 numaralı dilekçe

– EK 1 (Başvuru Formu)

– Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) (başvuru yılı içinde alınmış asıl belge ya da onaylı suret)

– Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (fotokopi olabilir)

– EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

– EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

– KEP adresi (PTT’den alınacak)

– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge  (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

– Yambis no ücreti + Grup tayin ve inceleme ücretleri (118 gelir kodu) (Yetki Belge No var ve ücret karşılığı alınmış ise yambis ücreti ödenmez) (resen yambis no alanlar bedel yatıracak)

Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

TÜZEL KİŞİ H GRUBU: (LTD. – A.Ş.)

– Başvuru dilekçesi;
  Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı, olmayanlar 2 numaralı dilekçe

– EK 1 (Başvuru Formu)

– Ticaret Sicil Gazetesi (kurucular, üyeler, ortakların son durumunu gösterir tüm sayılar ve belgeler) (gazetenin aslı yada Ticaret Odası’ndan Onaylı Sureti)

– Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (fotokopi olabilir)

– EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

– EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

– KEP adresi (PTT’den alınacak)

– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

– Yambis no ücreti + Grup tayin ve inceleme ücretleri (118 gelir kod) (Yetki Belge No var ve ücret karşılığı alınmış ise yambis ücreti ödenmez) (resen yambis no alanlar bedel yatıracak) Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

 

  • G ve G1 GRUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GERÇEK KİŞİ G ve G1 GRUBU:

– Başvuru dilekçesi;
  Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı, olmayanlar 2 numaralı dilekçe

– EK 1 (Başvuru Formu)

– Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) (başvuru yılı içinde alınmış asıl belge ya da onaylı suret)

– Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (fotokopi olabilir)

– EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

– EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

– KEP adresi (PTT’den alınacak)

– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

– Yambis no ücreti + Grup tayin ve inceleme ücretleri (118 gelir kod) (Yetki Belge No var ve ücret karşılığı alınmış ise yambis ücreti ödenmez) (resen yambis no alanlar bedel yatıracak)

Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

– Banka referans mektubu ( Ek-3 ) (En fazla bir ay içerisinde alınmış olmalı)

– Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (Ek-4)

– İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti, aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

 

TÜZEL KİŞİ G ve G1 GRUBU: (LTD. – A.Ş.)

– Başvuru dilekçesi;
  Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı, olmayanlar 2 numaralı dilekçe

– EK 1 (Başvuru Formu)

– Ticaret Sicil Gazetesi (kurucular, üyeler, ortakların son durumunu gösterir tüm sayılar ve belgeler) (gazetenin aslı yada Ticaret Odası’ndan Onaylı Sureti)

– Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (fotokopi olabilir)

– EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

– EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

– KEP adresi (PTT’den alınacak)

– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

– Yambis no ücreti + Grup tayin ve inceleme ücretleri (118 gelir kod) (Yetki Belge No var ve ücret karşılığı alınmış ise yambis ücreti ödenmez) (resen yambis no alanlar bedel yatıracak) Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

 

  •  F1 ve ÜSTÜNDEKİ TÜM GRUPLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GERÇEK KİŞİ  F1 ve ÜSTÜNDEKİ TÜM GRUPLAR:

– Başvuru dilekçesi;
  Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı, olmayanlar 2 numaralı dilekçe

– EK 1 (Başvuru Formu)

– Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) (başvuru yılı içinde alınmış asıl belge ya da onaylı suret)

– Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (fotokopi olabilir)

– EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

– EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

– KEP adresi (PTT’den alınacak)

– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

– Yambis no ücreti + Grup tayin ve inceleme ücretleri (118 gelir kod) (Yetki Belge No var ve ücret karşılığı alınmış ise yambis ücreti ödenmez) (resen yambis no alanlar bedel yatıracak)

Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

– Ekonomik ve mali yeterlik bildirim formu (Ek-2)

– Banka referans mektubu ( Ek-3 ) (En fazla bir ay içerisinde alınmış olmalı)

– Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (Ek-4)

– İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti, aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

 

TÜZEL KİŞİ F1 ve ÜSTÜNDEKİ TÜM GRUPLAR;

– Başvuru dilekçesi;
  Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı, olmayanlar 2 numaralı dilekçe

– EK 1 (Başvuru Formu)

– Ticaret Sicil Gazetesi (kurucular, üyeler, ortakların son durumunu gösterir tüm sayılar ve belgeler) (gazetenin aslı yada Ticaret Odası’ndan Onaylı Sureti)

– Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (fotokopi olabilir)

– EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

– EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

– KEP adresi (PTT’den alınacak)

– Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

– Yambis no ücreti + Grup tayin ve inceleme ücretleri (118 gelir kod) (Yetki Belge No var ve ücret karşılığı alınmış ise yambis ücreti ödenmez) (resen yambis no alanlar bedel yatıracak)

Güncel harç bilgilerini görmek için buraya tıklayınız.

– Ekonomik ve mali yeterlik bildirim formu (Ek-2)

– Banka referans mektubu ( Ek-3 ) (En fazla bir ay içerisinde alınmış olmalı)

– Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (Ek-4)

– İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti, aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

 

 

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Madde 11: (3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

(9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

(10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

Geçici Madde 1: (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız.

 

Önemli Notlar:

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması, ortaklığı teşkil eden ortakların ayrı ayrı grup tespiti başvurusu yaparak yetki belge gruplarının belirlenmiş olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, ilgisine göre yönetmeliğin 11inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur, birinci fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

İlgililerin ortak girişim  grup tayin başvurusu komisyon tarafından incelenerek talep edilen grup uygun görülürse, ortak girişim  grubu adına tespit edilen grubun ücreti talep edilecektir. İlgilinin ortak girişim  adına grup tayin başvurusu komisyon tarafından uygun görülmediği taktirde grup tayin talebi ücreti iade edilmeyecektir.

 Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgilerin sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Her türlü itirazlar, başvuru yapılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine yapılacaktır.

Müteahhitlik belgesi Grup tayini şartlarına ilişkin güncel kriterleri görmek için buraya tıklayınız.

 

Kaynak:

1- Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sitesi,

2- İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sitesi,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir