YAMBİS NEDİR ?
-Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, bakanlık bünyesinde işletilen yapı müteahhitliği bilişim sistemidir.

MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ NUMARASI VEYA YAMBİS NUMARASI NEDİR?
-Yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numaradır.
-Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası alması mecburidir.
-Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.
-Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bakanlık yönetmeliği kapsamında yeni yapım işi üstlenemez.
-Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz, devredilemez.

YETERLİLİK NEDİR ?
-Başvuru sahibinin ilgili yönetmeliğe  göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olma durumudur.

MÜTEAHHİT GRUP NUMARASI NEDİR ?
-Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönden yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen belge grubudur.
Buna göre ; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H ve GEÇİCİ olmak üzere 15 ayrı Müteahhitlik belgesi grubu bulunmaktadır.

KİMLER MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU YAPAMAZ ?
- İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler.
- Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;
- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,
- Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,
- Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan,
gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir. .

MÜTEAHHİTLER İÇİN EKONOMİK MALİ YETERLİLİK NEDİR ?
-Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.
- Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; Cari oranın en az 0,50, Öz kaynak oranının en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük, olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
- Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan grupta sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.
- Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Sadece yapım işlerine ait ciro sunanların, başvuru yapılan yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda bu iş hacminin %80’ini sağlamaları yeterlidir.

MÜTEAHHİTLER İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK NEDİR?
-Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ NEDİR?
-Kamu ve özel sektörde yapılan iskanlı bina işleri için ilgili idareler tarafından Ekap kayıt numarası ile verilen, müteahhitlerin mesleki ve teknik yeterliliklerini ölçmeye yarayan bir belgedir.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE HANGİ HUSUSLAR ELE ALINIR?
-Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri, iş yönetme belgeleri ile İnşaat Mühendis/Mimara ait mezuniyet belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.
-Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11), III-B(1), IV-A(10) grubu yapılar herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir ve %25 artırım uygulanmaz.
-Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.
-İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.
-Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
-Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.
-İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.
-Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİMİ OLARAK İNŞAAT MÜH./MİMAR DİPLOMASI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
-Diplomalar 2022 yılı için yıllık 1.267.500,-TL iş deneyimi olarak kabul edilir.
-Herhangi bir iş deneyimi olmayan Mühendis/Mimarın mezuniyetten sonra en fazla 15 yılı değerlendirmeye alınır.
-Tüzel kişilerde son 5 yıldır kesintisiz olarak şirketin %51 ve üzerinde hissesi bulunan Mühendis/Mimar ortağına ait diploma iş deneyimi yerine sunulabilir.

MÜTEAHHİTLİK GRUBUMU YÜKSELMEK İSTEDİĞİMDE TEKRAR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?
-Yambis ücreti tek seferlik olduğundan tekrar ödenmiyor, diğer taraftan grup inceleme ve kayıt ücretlerini başvuru yapılacak gruba göre tekrar ödemek gerekiyor.

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE GRUBU NE KADAR ZAMAN GEÇERLİDİR?
-Belge grubunun geçerlik süresi; üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. Yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesi sağlanabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK BİNALAR İÇİN BİR ÜST GRUP MÜTEAHHİT GEREKİYORMU?
-26.06.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile kentsel dönüşüm  kapsamında yapılan binalar için bir üst grup müteahhit olma şartı yürürlükten kaldırılmıştır.

BAKANLIĞA YAPILAN MÜTEAHHİTLİK BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
- Öncelikle dilekçede başvuru yapacağınız grubu kendiniz talep etmeniz gerekiyor............(Grup belirleme işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.)
- Belirlediğiniz gruba ait tüm belgeleri bir zarfa koyarak kuruma teslim edeceksiniz, .........(Dosya Hazırlama işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz)
- Ayrıca bu belgelerin dijital kopyasını pdf olarak hazırlayıp zarfa koymalısınız, ..................(Dosya Hazırlama işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz)
- Başvurunuz komisyon tarafından incelenerek başvuru yaptığınız gruba veya eksiklik çıkarsa alt gruplardan birine sonuçlandırılacaktır.
- Sonuç size sms olarak iletilecektir.

BAKANLIĞA ÖDENEN MÜTEAHHİTLİK GRUP BAŞVURU ÜCRETLERİ 2022 YILI İÇİN NE KADAR?
 Gruplar  İnceleme Ücreti    Kayıt Ücreti  
   A  9.750 TL  39.000 TL
   B  7.500 TL  29.500 TL
   B1  6.600 TL  26.250 TL
   C  5.700 TL  22.000 TL
   C1  4.900 TL  19.600 TL
   D  4.100 TL  16.500 TL
   D1  3.500 TL  14.000 TL
   E  2.850 TL   11.000 TL
   E1  2.350 TL    9.350 TL
   F  1.850 TL   7.500 TL
   F1  1.500 TL    6.250 TL
   G   1.250 TL    4.900 TL
   G1      850 TL    3.300 TL
   H      450 TL     1.700 TL 
   Geçici    1.300 TL    
   Kooperatif    3.000 TL    

-Bunların dışında Müteahhitlik yetki belge numarası yada YAMBİS numarası ücreti tüm gruplar için 3.800 TL dir.
-Daha önce ücretini ödeyerek Yambis numarasını almış olanlar tekrar ödeme yapmayacaktır.

MÜTEAHHİTLİK GRUPLARI KAÇ M2 İŞ YAPABİLİR ?
  Belge
Grubu
3B
Sınıfı Yapı
4A
Sınıfı Yapı
5A
Sınıfı Yapı
A Sınırsız Sınırsız Sınırsız
B  68.690 m2   64.527 m2   41.482 m2 
B1 58.877 m2  55.309 m2  35.556 m2 
C 49.065 m2  46.091 m2  29.630 m2 
C1 40.887 m2  38.409 m2  24.692 m2 
D 32.710 m2  30.727 m2  19.753 m2 
D1 24.532 m2  23.045 m2  14.815 m2 
E 16.355 m2  15.364 m2  9.877 m2 
E1 13.084 m2  12.291 m2  7.901 m2 
F 9.813 m2  9.218 m2  5.926 m2 
F1 7.298 m2  6.856 m2  4.407 m2 
G 5.152 m2  4.840 m2  3.111 m2 
G1 3.680 m2  3.457 m2  2.222 m2 
H 2.044 m2  1.920 m2  1.235 m2 
 Geçici     500 m2 
   (Bodrum kat hariç en fazla 2 kat)
Tüm yapı sınıflarını görmek için tıklayın.

- Bu limitlerde tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır.
-Aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır,


MÜTEAHHİTLERİN ORTAK GİRİŞİM BAŞVURULARINDA PİLOT VE ÖZEL ORTAKLARIN EŞLEŞMESİ NASIL OLUR ?
-Ortak girişim başvurusu yapılması durumunda ortak girişimin belge grubu, pilot ortağın ve özel ortağın bulunduğu gruba göre değişebilmektedir.
Ortak girişimin belge grubunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
 Ortaklık 
Grubu
 Pilot Ortak  Özel Ortaklar
   A  B1 ve üstü  E1 ve üstü
   B  C   ve üstü  E1 ve üstü 
   B1  C1 ve üstü  E1  ve üstü
   C  D   ve üstü  F   ve üstü
   C1  D1 ve üstü  F1  ve üstü
   D  D1 ve üstü  G  ve üstü
   D1  E   ve üstü  G1 ve üstü
   E  E1 ve üstü  G1 ve üstü
   E1  E1 ve üstü  Tüm gruplar
   F  G   ve üstü  Tüm gruplar
   F1  G   ve üstü  Tüm gruplar
   G  G1 ve üstü  Tüm gruplar
   G1  G1 ve üstü   Tüm gruplar
   H  Tüm gruplar   Tüm gruplar 

Ara