Soru ve cevap bölümü

Müteahhitlik Belgesi hakkında tartışma ve uzman yorumları platformu

379 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 23-H Grubu Müteahhitlik BelgesiH grubu
607 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel SorularH grubu ortaklık müteahhit
25 Oy 1 Cevap
1.03K görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular02-Evrak Hazırlama
16 Oy 1 Cevap
537 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi
16 Oy 1 Cevap
806 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi
55 Oy 1 Cevap
707 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular
20 Oy 1 Cevap
996 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular
15 Oy 1 Cevap
1.09K görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular
Soru ve cevap yazılımının arkasındaki güç anspress.net

Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, bakanlık bünyesinde işletilen yapı müteahhitliği bilişim sistemidir.

Yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numaradır.

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası alması mecburidir.

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bakanlık yönetmeliği kapsamında yeni yapım işi üstlenemez.

Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz, devredilemez..

Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönden yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen belge grubudur.
Buna göre ; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H ve GEÇİCİ olmak üzere 15 ayrı Müteahhitlik belgesi grubu bulunmaktadır.

İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler.

Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,

Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan,gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir. .

Başvuru sahibinin ilgili yönetmeliğe göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olması gereklidir.

Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; Cari oranın en az 0,50, Öz kaynak oranının en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük, olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan grupta sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.

Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Sadece yapım işlerine ait ciro sunanların, başvuru yapılan yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda bu iş hacminin %80’ini sağlamaları yeterlidir

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

Kamu ve özel sektörde yapılan iskanlı bina işleri için ilgili idareler tarafından Ekap kayıt numarası ile verilen, müteahhitlerin mesleki ve teknik yeterliliklerini ölçmeye yarayan bir belgedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri, iş yönetme belgeleri ile İnşaat Mühendis/Mimara ait mezuniyet belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11), III-B(1), IV-A(10) grubu yapılar herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir ve %25 artırım uygulanmaz.

Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

Diplomalar 2024 yılı için yıllık 3.902.500,-TL iş deneyimi olarak kabul edilir.

Herhangi bir iş deneyimi olmayan Mühendis/Mimarın mezuniyetten sonra en fazla 15 yılı değerlendirmeye alınır.

Tüzel kişilerde son 5 yıldır kesintisiz olarak şirketin %51 ve üzerinde hissesi bulunan Mühendis/Mimar ortağına ait diploma iş deneyimi yerine sunulabilir.

Yambis ücreti tek seferlik olduğundan tekrar ödenmiyor, diğer taraftan grup inceleme ve kayıt ücretlerini başvuru yapılacak gruba göre tekrar ödemek gerekiyor.

Belge grubunun geçerlik süresi; 3 yıldan az olmamak ve 5 yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. Yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesi sağlanabilir. Müteahhitlik belgesi 5 yılda bir vizelenmesi gerekir.

 • Öncelikle dilekçede başvuru yapacağınız grubu kendiniz talep etmeniz gerekiyor,
 • Belirlediğiniz gruba ait tüm belgeleri bir zarfa koyarak kuruma teslim edeceksiniz, 
 • Ayrıca bu belgelerin dijital kopyasını pdf olarak hazırlayıp zarfa koymalısınız, 
 • Başvurunuz komisyon tarafından incelenerek başvuru yaptığınız gruba veya eksiklik çıkarsa alt gruplardan birine sonuçlandırılacaktır.
 • Sonuç size sms olarak iletilecektir. 
  Başvuru grubu belirleme, dosya hazırlama vb işlemleriniz için bizimle iletişime  geçebilirsiniz.

Daha önce ücretini ödeyerek Yambis numarasını almış olanlar tekrar ödeme yapmayacaktır.

Tüm yapı sınıflarını görmek için tıklayın

Bu limitlerde tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır.

Aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır,

Ortak girişim başvurusu yapılması durumunda ortak girişimin belge grubu, pilot ortağın ve özel ortağın bulunduğu gruba göre değişebilmektedir.
Ortak girişimin belge grubunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 Ortaklık 
Grubu
 Pilot Ortak Özel Ortaklar
   A B1 ve üstü E1 ve üstü
   B C   ve üstü E1 ve üstü 
   B1 C1 ve üstü E1  ve üstü
   C D   ve üstü F   ve üstü
   C1 D1 ve üstü F1  ve üstü
   D D1 ve üstü G  ve üstü
   D1 E   ve üstü G1 ve üstü
   E E1 ve üstü G1 ve üstü
   E1 E1 ve üstü Tüm gruplar
   F G   ve üstü Tüm gruplar
   F1 G   ve üstü Tüm gruplar
   G G1 ve üstü Tüm gruplar
   G1 G1 ve üstü  Tüm gruplar
   H Tüm gruplar  Tüm gruplar 

Soru ve cevap bölümü

Müteahhitlik Belgesi hakkında tartışma ve uzman yorumları platformu

379 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 23-H Grubu Müteahhitlik BelgesiH grubu
607 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel SorularH grubu ortaklık müteahhit
25 Oy 1 Cevap
1.03K görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular02-Evrak Hazırlama
16 Oy 1 Cevap
537 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi
16 Oy 1 Cevap
806 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi
55 Oy 1 Cevap
707 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular
20 Oy 1 Cevap
996 görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular
15 Oy 1 Cevap
1.09K görüntülenme Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 01-Genel Sorular
Soru ve cevap yazılımının arkasındaki güç anspress.net

Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, bakanlık bünyesinde işletilen yapı müteahhitliği bilişim sistemidir.

Yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numaradır.

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası alması mecburidir.

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bakanlık yönetmeliği kapsamında yeni yapım işi üstlenemez.

Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz, devredilemez..

Başvuru sahibinin ilgili yönetmeliğe  göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olma durumudur.

Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönden yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen belge grubudur.
Buna göre ; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H ve GEÇİCİ olmak üzere 15 ayrı Müteahhitlik belgesi grubu bulunmaktadır.

İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler.

Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,

Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan,gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir. .

Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; Cari oranın en az 0,50, Öz kaynak oranının en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük, olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan grupta sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.

Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Sadece yapım işlerine ait ciro sunanların, başvuru yapılan yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda bu iş hacminin %80’ini sağlamaları yeterlidir

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

Kamu ve özel sektörde yapılan iskanlı bina işleri için ilgili idareler tarafından Ekap kayıt numarası ile verilen, müteahhitlerin mesleki ve teknik yeterliliklerini ölçmeye yarayan bir belgedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri, iş yönetme belgeleri ile İnşaat Mühendis/Mimara ait mezuniyet belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11), III-B(1), IV-A(10) grubu yapılar herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir ve %25 artırım uygulanmaz.

Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

Diplomalar 2023 yılı için yıllık 1.735.000,-TL iş deneyimi olarak kabul edilir.

Herhangi bir iş deneyimi olmayan Mühendis/Mimarın mezuniyetten sonra en fazla 15 yılı değerlendirmeye alınır.

Tüzel kişilerde son 5 yıldır kesintisiz olarak şirketin %51 ve üzerinde hissesi bulunan Mühendis/Mimar ortağına ait diploma iş deneyimi yerine sunulabilir.

Yambis ücreti tek seferlik olduğundan tekrar ödenmiyor, diğer taraftan grup inceleme ve kayıt ücretlerini başvuru yapılacak gruba göre tekrar ödemek gerekiyor.

Belge grubunun geçerlik süresi; üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. Yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesi sağlanabilir.

 • Öncelikle dilekçede başvuru yapacağınız grubu kendiniz talep etmeniz gerekiyor…………
  (Grup belirleme işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.)
 • Belirlediğiniz gruba ait tüm belgeleri bir zarfa koyarak kuruma teslim edeceksiniz, ………
  (Dosya Hazırlama işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz)
 • Ayrıca bu belgelerin dijital kopyasını pdf olarak hazırlayıp zarfa koymalısınız, ………………
  (Dosya Hazırlama işlemi için bizimle iletişime geçebilirsiniz)
 • Başvurunuz komisyon tarafından incelenerek başvuru yaptığınız gruba veya eksiklik çıkarsa alt gruplardan birine sonuçlandırılacaktır.
 • Sonuç size sms olarak iletilecektir.
Gruplar İnceleme Ücreti Kayıt Ücreti 
A14.949,1659.491,54
B11.491,5245.050,84
B110.067,8040.067,80
C8.745,7733.359,32
C17.525,4329.898,30
D6.305,8925.220,34
D15.389,8421.355,93
E4.372,8816.779,66
E13.661,0214.237,29
F2.847,4611.491,52
F12.338,989.559,32
G1.932,207.525,43
G11.322,045.033,90
H711,862.644,07
 Geçici      2.033,89 
Kooperatif    4.576,27 

Bunların dışında Müteahhitlik yetki belge numarası yada YAMBİS numarası ücreti tüm gruplar için 5.796,61 TL dir.

Daha önce ücretini ödeyerek Yambis numarasını almış olanlar tekrar ödeme yapmayacaktır.

Tüm yapı sınıflarını görmek için tıklayın

Bu limitlerde tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır.

Aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır,

Ortak girişim başvurusu yapılması durumunda ortak girişimin belge grubu, pilot ortağın ve özel ortağın bulunduğu gruba göre değişebilmektedir.
Ortak girişimin belge grubunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 Ortaklık 
Grubu
 Pilot Ortak Özel Ortaklar
   A B1 ve üstü E1 ve üstü
   B C   ve üstü E1 ve üstü 
   B1 C1 ve üstü E1  ve üstü
   C D   ve üstü F   ve üstü
   C1 D1 ve üstü F1  ve üstü
   D D1 ve üstü G  ve üstü
   D1 E   ve üstü G1 ve üstü
   E E1 ve üstü G1 ve üstü
   E1 E1 ve üstü Tüm gruplar
   F G   ve üstü Tüm gruplar
   F1 G   ve üstü Tüm gruplar
   G G1 ve üstü Tüm gruplar
   G1 G1 ve üstü  Tüm gruplar
   H Tüm gruplar  Tüm gruplar