YAMBİS NEDİR ?
-Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, bakanlık bünyesinde işletilen yapı müteahhitliği bilişim sistemidir.

MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ NUMARASI VEYA YAMBİS NUMARASI NEDİR?
-Yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numaradır.
-Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası alması mecburidir.
-Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.
-Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bakanlık yönetmeliği kapsamında yeni yapım işi üstlenemez.
-Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz, devredilemez.

YETERLİLİK NEDİR ?
-Başvuru sahibinin ilgili yönetmeliğe  göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olma durumudur.

MÜTEAHHİT GRUP NUMARASI NEDİR ?
-Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönden yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen belge grubudur.
Buna göre ; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H ve GEÇİCİ olmak üzere 15 ayrı müteahhitlik grubu bulunmaktadır.

KİMLER MÜTEAHHİT YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU YAPAMAZ ?
- İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler.
- Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;
- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,
- Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,
- Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan,
gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir. .

MÜTEAHHİTLER İÇİN EKONOMİK MALİ YETERLİLİK NEDİR ?
-Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.
- Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; Cari oranın en az 0,50, Öz kaynak oranının en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük, olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
- Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan grupta sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.
- Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Sadece yapım işlerine ait ciro sunanların, başvuru yapılan yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda bu iş hacminin %80’ini sağlamaları yeterlidir.

MÜTEAHHİTLER İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK NEDİR?
-Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGESİ NEDİR?
-Kamu ve özel sektörde yapılan iskanlı bina işleri için ilgili idareler tarafından Ekap kayıt numarası ile verilen, müteahhitlerin mesleki ve teknik yeterliliklerini ölçmeye yarayan bir belgedir.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE HANGİ HUSUSLAR ELE ALINIR?
-Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri, iş yönetme belgeleri ile İnşaat Mühendis/Mimara ait mezuniyet belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.
-Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11), III-B(1), IV-A(10) grubu yapılar değerlendirme dışı tutulur.
-Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.
-İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.
-Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
-Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.
-İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.
-Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

MÜTEAHHİTLER İÇİN İŞ DENEYİMİ OLARAK İNŞAAT MÜH./MİMAR DİPLOMASI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
-Diplomalar 2020/2021 yılı için yıllık 493.000 ,-TL iş deneyimi olarak kabul edilir.
-Herhangi bir iş deneyimi olmayan Mühendis/Mimarın mezuniyetten sonra en fazla 15 yılı değerlendirmeye alınır.
-Tüzel kişilerde son 5 yıldır kesintisiz olarak şirketin %51 ve üzerinde hissesi bulunan Mühendis/Mimar ortağına ait diploma iş deneyimi yerine sunulabilir.

MÜTEAHHİTLİK GRUBUMU YÜKSELMEK İSTEDİĞİMDE TEKRAR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?
-Yambis ücreti tek seferlik olduğundan tekrar ödenmiyor, diğer taraftan grup inceleme ve kayıt ücretlerini başvuru yapılacak gruba göre tekrar ödemek gerekiyor.

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGE GRUBU NE KADAR ZAMAN GEÇERLİDİR?
-Belge grubunun geçerlik süresi; üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. Yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesi sağlanabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILACAK BİNALAR İÇİN BİR ÜST GRUP MÜTEAHHİT GEREKİYORMU?
-26.06.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6306 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile kentsel dönüşüm  kapsamında yapılan binalar için bir üst grup müteahhit olma şartı yürürlükten kaldırılmıştır.

BAKANLIĞA YAPILAN MÜTEAHHİTLİK BELGESİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
- Öncelikle başvuru yapacağınız grubu kendiniz belirlemelisiniz. .........................................(Grup belirleme işlemi: Yapıcore Hizmet Alanı)
- Belirlediğiniz gruba ait tüm belgeleri bir zarfa koyarak kuruma teslim edeceksiniz, .........(Dosya Hazırlama işlemi: Yapıcore Hizmet Alanı)
- Ayrıca bu belgelerin dijital kopyasını pdf olarak hazırlayıp zarfa koymalısınız, ..................(Dosya Hazırlama işlemi: Yapıcore Hizmet Alanı)
- Belgeleriniz komisyon tarafından incelenerek başvuru yaptığınız grup veya eksiklik çıkarsa alt gruplardan birine sonuçlandırılacaktır.
- Sonuç size sms olarak iletilecektir.

BAKANLIĞA ÖDENEN MÜTEAHHİTLİK GRUP BAŞVURU ÜCRETLERİ 2021 YILI İÇİN NE KADAR?
 Gruplar  İnceleme Ücreti    Kayıt Ücreti  
   A  9.750 TL  39.000 TL
   B  7.500 TL  29.500 TL
   B1  6.600 TL  26.250 TL
   C  5.700 TL  22.000 TL
   C1  4.900 TL  19.600 TL
   D  4.100 TL  16.500 TL
   D1  3.500 TL  14.000 TL
   E  2.850 TL   11.000 TL
   E1  2.350 TL    9.350 TL
   F  1.850 TL   7.500 TL
   F1  1.500 TL    6.250 TL
   G   1.250 TL    4.900 TL
   G1      850 TL    3.300 TL
   H      450 TL     1.700 TL 
   Geçici    1.300 TL    
   Kooperatif     3.000 TL    

-Bunların dışında Müteahhitlik yetki belge numarası yada YAMBİS numarası ücreti tüm gruplar için 3.800 TL dir.
-Daha önce ücretini ödeyerek Yambis numarasını almış olanlar tekrar ödeme yapmayacaktır.

HANGİ GRUP MÜTEAHHİT NE KADAR VE KAÇ m2  İŞ YAPABİLİR ?
  Müteahhit
Yetki Grubu
Üstlenilecek
İş Tutarı
2A
Sınıfı Yapı
2B
Sınıfı Yapı
3A
Sınıfı Yapı
3B
Sınıfı Yapı
4A
Sınıfı Yapı
4B
Sınıfı Yapı
4C
Sınıfı Yapı
5A
Sınıfı Yapı
5B
Sınıfı Yapı
5C
Sınıfı Yapı
5D
Sınıfı Yapı
A Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız
B 124.236.000 TL  194.119 m2  132.166 m2  91.350 m2  69.020 m2  64.706 m2  54.016 m2  50.095 m2  41.830 m2  34.510 m2  31.059 m2  26.433 m2 
B1 106.488.000 TL  166.388 m2  113.285 m2  78.300 m2  59.160 m2  55.463 m2  46.299 m2  42.939 m2  35.855 m2  29.580 m2  26.622 m2  22.657 m2 
C 88.740.000 TL  138.656 m2  94.404 m2  65.250 m2  49.300 m2  46.219 m2  38.583 m2  35.782 m2  29.879 m2  24.650 m2  22.185 m2  18.881 m2 
C1 73.950.000 TL  115.547 m2  78.670 m2  54.375 m2  41.083 m2  38.516 m2  32.152 m2  29.819 m2  24.899 m2  20.542 m2  18.488 m2  15.734 m2 
D 59.160.000 TL  92.438 m2  62.936 m2  43.500 m2  32.867 m2  30.813 m2  25.722 m2  23.855 m2  19.919 m2  16.433 m2  14.790 m2  12.587 m2 
D1 44.370.000 TL  69.328 m2  47.602 m2  32.625 m2  24.650 m2  23.109 m2  19.291 m2  17.891 m2  14.939 m2  12.325 m2  11.093 m2  9.440 m2 
E 29.580.000 TL  46.219 m2  31.468 m2  21.750 m2  16.433 m2  15.406 m2  12.861 m2  11.927 m2  9.960 m2  8.217 m2  7.395 m2  6.294 m2 
E1 23.664.000 TL  36.975 m2  25.174 m2  17.400 m2  13.147 m2  12.325 m2  10.289 m2  9.542 m2  7.968 m2  6.573 m2  5.916 m2  5.035 m2 
F 17.748.000 TL  27.731 m2  18.881 m2  13.050 m2  9.860 m2  9.244 m2  7.717 m2  7.156 m2  5.976 m2  4.930 m2  4.437 m2  3.776 m2 
F1 13.200.075 TL  20.625 m2  14.043 m2  9.706 m2  7.333 m2  6.875 m2  5.739 m2  5.323 m2  4.444 m2  3.667 m2  3.300 m2  2.809 m2 
G 9.317.700 TL  14.599 m2  9.912 m2  6.851 m2  5.177 m2  4.853 m2  4.051 m2  3.757 m2  3.137 m2  2.588 m2  2.329 m2  1.982 m2 
G1 6.655.500 TL  10.399 m2  7.080 m2  4.894 m2  3.698 m2  3.466 m2  2.894 m2  2.684 m2  2.241 m2  1.849 m2  1.664 m2  1.416 m2 
H 3.697.500 TL  5.777 m2  3.934 m2  2.719 m2  2.054 m2  1.926 m2  1.608 m2  1.491 m2  1.245 m2  1.027 m2  924 m2  787 m2 
Geçici   500 m2  (Bodrum kat hariç en fazla 2 kat)

- Bu limitlerde tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır.
-Aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır,


MÜTEAHHİTLERİN ORTAK GİRİŞİM BAŞVURULARINDA PİLOT VE ÖZEL ORTAKLARIN EŞLEŞMESİ NASIL OLUR ?
-Ortak girişim başvurusu yapılması durumunda ortak girişimin belge grubu, pilot ortağın ve özel ortağın bulunduğu gruba göre değişebilmektedir.
Ortak girişimin belge grubunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
 Ortaklık 
Grubu
 Pilot Ortak  Özel Ortaklar
   A  B1 ve üstü gruplar  E1 ve üstü gruplar
   B  C   ve üstü gruplar  E1 ve üstü gruplar 
   B1  C1 ve üstü gruplar  E1   ve üstü gruplar
   C  D   ve üstü gruplar  F   ve üstü gruplar
   C1  D1 ve üstü gruplar  F1   ve üstü gruplar
   D  D1 ve üstü gruplar  G ve üstü gruplar
   D1  E   ve üstü gruplar  G1 ve üstü gruplar
   E  E1 ve üstü gruplar  G1 ve üstü gruplar
   E1  E1 ve üstü gruplar  Tüm gruplar
   F  G   ve üstü gruplar  Tüm gruplar
   F1  G   ve üstü gruplar  Tüm gruplar
   G  G1 ve üstü gruplar  Tüm gruplar
   G1  G1 ve üstü gruplar   Tüm gruplar
   H  Tüm gruplar   Tüm gruplar