Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Müteahitlik Belgesi

Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır? 

Müteahhitlik yetki belgesi, bina inşaatı yapmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunuzu gösteren resmi bir belgedir.

Müteahhit yetki belgesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine belgelerinizi bir uzman eşliğinde hazırlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Belge başvurusunda bulunacak gerçek yada tüzel kişi firma, öncelikle konuyla ilgili teknik ve mali yeterlilik hesaplamaları ile dosya hazırlık süreçlerini bir uzman desteğiyle tamamladıktan sonra gerekli tüm form ve resmi evraklarıyla birlikte bağlı bulunduğu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.

Daha sonra kurum sunulan belgeleri komisyon marifetiyle inceleyerek işlemleri başlatır.

 Sonuçlar size sms mesaj olarak iletilmektedir.

Müteahhitlik Belgesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru yapacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken konular bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de kayıtlı olduğunuz ticaret veya sanayi odasından müracaat yılına ilişkin bir sicil kaydı alınmasıdır. Daha sonra bu sicil kaydı ve kimlik fotokopisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapılması mümkündür. Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri müteahhit yetki belgesi için kurum tarafından istenen bütün belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasıdır. Başvuru belgeleri temel olarak şunlardan oluşmaktadır.

 1. Bunların en önemlisi Teknik ve Mali yönlerden yeterliliğinizi gösteren belgeler. Bunun için uzman desteği almanızı öneririz.
 2. Belge için gerekli olan başvuru formları
 3. Başvuru sahibine ait olan vergi levhası
 4. Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı belgesi ve bu belgenin fotokopisi
 5. Başvuru için gerekli ödemenin yapıldığına dair dekontlar

Müteahhitlik belgesi nasıl alınır merak edenler bu şekilde başvuru yapabilir. Bu belgeleri sağlayarak ilgili kurumdan müteahhitlik yetki belgesi için başvuru yapmanız mümkündür.

 

Müteahhit Belgelerinin Türleri

Müteahhitlik mesleğini yapma yetkisi olan kişilerin alabileceği farklı belge türleri vardır. Belirtilen belgeler bireyin belirli bir süre çalıştığını ve gerekli eğitim, öğretim ve diğer faaliyetleri tamamladığını tasdik eder. Müteahhitlik yetki belgesi almak isteyenler için 15 farklı seçenek bulunuyor. Bunlar; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1 G, G1, H ve geçici sınıfı şeklinde ayrılır. Kişinin geçmiş faaliyetlerine ve deneyimine göre uygun olanı seçmesi gerekir.

Müteahhitlik Belgesi İçin Sıkça Sorulan Sorular

Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, bakanlık bünyesinde işletilen yapı müteahhitliği bilişim sistemidir.

Girişi için tıklayınız.    yambis.csb.gov.tr

Yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınması ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numaradır.

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların, gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası alması mecburidir.

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bakanlık yönetmeliği kapsamında yeni yapım işi üstlenemez.

Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz, devredilemez..

Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönden yeterlilik seviyelerini belirlemek üzere yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen belge grubudur.
Buna göre ; A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H ve GEÇİCİ olmak üzere 15 ayrı Müteahhitlik belgesi grubu bulunmaktadır.

İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen kişiler.

Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,

Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan,gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir. .

Başvuru sahibinin ilgili yönetmeliğe göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olması gereklidir.

Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.

Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; Cari oranın en az 0,50, Öz kaynak oranının en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük, olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan grupta sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.

Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Sadece yapım işlerine ait ciro sunanların, başvuru yapılan yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda bu iş hacminin %80’ini sağlamaları yeterlidir

Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

Kamu ve özel sektörde yapılan iskanlı bina işleri için ilgili idareler tarafından Ekap kayıt numarası ile verilen, müteahhitlerin mesleki ve teknik yeterliliklerini ölçmeye yarayan bir belgedir.

Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri, iş yönetme belgeleri ile İnşaat Mühendis/Mimara ait mezuniyet belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11), III-B(1), IV-A(10) grubu yapılar herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir ve %25 artırım uygulanmaz.

Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.

İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

Diplomalar 2024 yılı için yıllık 3.902.500,-TL iş deneyimi olarak kabul edilir.

Herhangi bir iş deneyimi olmayan Mühendis/Mimarın mezuniyetten sonra en fazla 15 yılı değerlendirmeye alınır.

Tüzel kişilerde son 5 yıldır kesintisiz olarak şirketin %51 ve üzerinde hissesi bulunan Mühendis/Mimar ortağına ait diploma iş deneyimi yerine sunulabilir.

Yambis ücreti tek seferlik olduğundan tekrar ödenmiyor, diğer taraftan grup inceleme ve kayıt ücretlerini başvuru yapılacak gruba göre tekrar ödemek gerekiyor.

Belge grubunun geçerlik süresi; üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. Yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesi sağlanabilir.

 • Öncelikle dilekçede başvuru yapacağınız grubu önceden belirleyerek talep etmeniz gerekiyor.
 • Belirlediğiniz gruba ait tüm belgeleri bir zarfa koyarak kuruma teslim edeceksiniz, 
 • Ayrıca bu belgelerin dijital kopyasını pdf olarak hazırlayıp zarfa koymalısınız, 
 • Başvurunuz komisyon tarafından incelenerek başvuru yaptığınız gruba veya eksiklik çıkarsa alt gruplardan birine sonuçlandırılacaktır.
 • Sonuç size sms olarak iletilecektir.
 • Grup Belirleme işlemi ve Dosya Hazırlama işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha önce ücretini ödeyerek Yambis numarasını almış olanlar tekrar ödeme yapmayacaktır.

Tüm yapı sınıflarını görmek için tıklayın

Bu limitlerde tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır.

Aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır,

Ortak girişim başvurusu yapılması durumunda ortak girişimin belge grubu, pilot ortağın ve özel ortağın bulunduğu gruba göre değişebilmektedir.
Ortak girişimin belge grubunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 Ortaklık 
Grubu
 Pilot Ortak Özel Ortaklar
   A B1 ve üstü E1 ve üstü
   B C   ve üstü E1 ve üstü 
   B1 C1 ve üstü E1  ve üstü
   C D   ve üstü F   ve üstü
   C1 D1 ve üstü F1  ve üstü
   D D1 ve üstü G  ve üstü
   D1 E   ve üstü G1 ve üstü
   E E1 ve üstü G1 ve üstü
   E1 E1 ve üstü Tüm gruplar
   F G   ve üstü Tüm gruplar
   F1 G   ve üstü Tüm gruplar
   G G1 ve üstü Tüm gruplar
   G1 G1 ve üstü  Tüm gruplar
   H Tüm gruplar  Tüm gruplar 

Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır?” yazısında 17 düşünce

 1. Mehmet Serkan Çopur diyor ki:

  Merhabalar;
  Müteahhitlik belgesi almayı istiyorum. Süreç nasıl işliyor ve ne kadar sürede işlemler tamamlanıyor. Bilgi verebilir misiniz?

  • Danışman diyor ki:

   Mrb. Mehmet Serkan bey.
   Eğer firmanıza ait bir işdeneyimi yoksa müteahhitlik belgesi sahibi olmak için H grubuna başvuru yapacaksınız. İşdeneyiminiz varsa yeterlilik durumuna göre üst gruplara başvurunuzu yapabilirsiniz. A’dan H’a kadar 14 grup mevcut. İşdeneyim belgeleriniz ve mali verileriniz ile hangi gruba başvuru yapmanız gerekecek öncelikle bunun çalışmasını yaptırmalısınız. Çalışmadan elde ettiğiniz sonuca göre başvuru evraklarınızı hazırlayarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunacaksınız. Şuna özellikle dikkat ediniz. Gerekli çalışmayı iskanlarınız üzerinden yaptırınız. Ekap kayıtlı işdeneyim belgeleri oldukça pahalı olduğundan çıkan sonuca göre sadece gerekli olanlara çıkartınız.
   Süreçlere gelince; Dosya çalışması Yapıcore tarafından yapılmaktadır. Çalışmaya grup belirleme, mali veri hesaplamaları ve dosya hazırlama dahil olmak üzere birkaç gün içinde hazırlanır.
   İl müdürlüğüne yapılan başvurular ise yoğunluğa göre bir hafta ile bir ay arasında sürebilmektedir.

 2. bahattin diyor ki:

  merhaba
  1992 yılında bayındırlık ve iskan bakanlığından alınmış bir müteahhitlik karnem var bu yeni karnede dikkate alınır mı

   • Danışman diyor ki:

    Yapımı üstlenilen bi inşaata Ruhsat çıkarmak için bakanlıktan belge almak gerekir. Özel kurumlardan alınan belgeler kişisel gelişim amaçlı olup ilgili idarelerde geçerliliği bulunmamaktadır.

 3. İslam diyor ki:

  Merhaba, 12 milyon civari Ekapta kayıtlı 3b iş bitirme ve 11 yıllık mezun inş mühendisiyim. Yapsat yapabilmek için başvurduğumda en yüksek hangi sınıf belge alabilirim?

  • Danışman diyor ki:

   Mrb İslam bey. Grup belirleme işlemi detaylı bir çalışmayı gerektirir. Bunun için teknik ve mali yeterlilik hesaplamaları yapmak üzere bir çok veriye ihtiyaç duyulur. Dilerseniz uzmanımızla iletişime geçerek çalışmanızı başlatabilirsiniz.

  • Danışman diyor ki:

   Mrb. Vesile Hnm. Müteahhitlik belgesini vergi mükellefi olan herkes alabilir. Ancak ilk defa inşaat yapacak bir kişi başlangıç grubu olan H grubundan başlayabilir. H grubu ise örneğin 3B yapı sınıfında max 2133 m2 inşaat alanına sahip bir işi yapabilir. 120 dairelik bir iş için üst gruplara sahip bir müteahhite ihtiyaç duyulur.

 4. Ahmet diyor ki:

  Merhaba , 4000m2 inşaat alanlı bir projede yeni kurulmuş 2 adet H sınıfı firma ortaklık yaparak ruhsat alabilir mi ?

  • Danışman diyor ki:

   Mrb. Ahmet Bey,
   Yeni kurulmuş iki H firmasının ortak girişimi sonucu oluşacak grup yine H olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde ortaklık yaparak 4000 m2 işinizi çözüme kavuşturamazsınız. 4000 m2 işinizi ancak G grubuyla yapabilirsiniz. Bunun için de en az G1 grubu bir ortağa ihtiyacınız var.

 5. raşit diyor ki:

  Merhaba;
  22 yıllık mimarım. Bu yıl itibariyle müteahhitlik yapmak istiyorum ama öncesinde almış olduğum bir yapı müteahhitlik yetki belgem yok. Ayrıca yaklaşık 18.000 m2 brüt inşaat alanlık bir işi alabilme durumum var. Bahsi konu brüt alan işi için, bildiğim kadarıyla D1 sınıfı yetki belgesi gerekliliği var. İlk başvuruda D1 sınıfı yetki belgesi alabilme imkanı var mı? Yoksa H sınıfı yetki belgesi mi veriliyor.

  • Danışman diyor ki:

   22 yıllık Mimarlık diplomanızla H üstünde bir belge alabilme imkanına sahipsiniz ancak bu D1 gibi üst grupları alabilmeniz için yeterli olmayacaktır. Ayrıca başkaca bir çok etken vardır. Bunları bir bütün halinde çalışmak ve çözüm önerilerini çalışma neticesinde netleştirmek mümkündür.

 6. Mehmet diyor ki:

  Merhaba;
  Faaliyet alanları için İnşaat yapabilir olan bir Anonim Şirketi firmam var. Ben firma yönetim kurulu başkanıyım. Bu firma üzerinden konut inşaatı yapmayı planlıyoruz. Müteahhitlik belgesini firma adına mı alacağız yoksa şahsım adına mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir